Jednoduchý test, který dokáže předpovědět infarkt

0
(0)

Dalibor , 19. 10. 2022

Nový test umožňuje lékařům předvídat riziko úmrtí u lidí s aterosklerózou a předcházet tak infarktu.

Neinvazivní zobrazovací metoda pro detekci progrese koronárního onemocnění u pacientů s infarktem myokardu nepředpověděla primární cílový ukazatel všech koronárních příhod, ale předpověděla mortalitu ze všech příčin a srdeční smrt nebo nefatální infarkt myokardu.

Takové jsou závěry nedávné studie prezentované na výroční konferenci Evropské kardiologické společnosti v roce 2022.

Nové studie

Studie PRE18FFIR byla také první multicentrickou mezinárodní studií, která prospektivně zkoumala, zda neinvazivní hodnocení progrese koronárního aterosklerotického plátu může předpovědět výskyt opakovaných srdečních příhod u pacientů s infarktem myokardu.

V současné době se hodnocení provádí pomocí klinického rizikového skóre a hodnocení obstrukční koronární nemoci, ale bez velké přesnosti.

Vysoce rizikové koronární pláty detekované pomocí invazivních zobrazovacích metod jsou však spojeny s budoucími koronárními příhodami, ale tyto techniky jsou pro široké klinické použití nepraktické.

Výzkum a výsledky infarktu

Do studie bylo zařazeno 704 pacientů ve věku 50 let a starších v letech 2015-2020 s nedávným (do 21 dnů) infarktem myokardu a vícevrstevnou koronární chorobou při intervenční koronarografii nebo předchozí koronární revaskularizaci. Jejich průměrný věk byl 64 let a 85 % tvořili muži. Přibližně 89 % pacientů mělo vícecívní ischemickou chorobu srdeční, 7 % onemocnění levého hlavního kmene a 4 % onemocnění jednoho kmene.

Všichni účastníci podstoupili neinvazivní pozitronovou emisní tomografii (PET) s 18F-fluoridem sodným a výpočetní tomografii koronární angiografie (CTCA) a v nezávislé laboratoři byla stanovena aktivita koronárního plátu (CMA).

Nulový CMA znamená nízkou aktivitu aterosklerotického plátu v koronárních cévách a CMA>0 znamená vysokou aktivitu aterosklerotického plátu v koronárních cévách. Celkem 421 pacientů mělo CMA>0 a 283 pacientů mělo CMA=0.

Při sledování po čtyřech letech byl složený primární koncový ukazatel srdečního úmrtí, nefatálního infarktu myokardu nebo neplánované koronární revaskularizace zjištěn u 51 pacientů (18 %) ve skupině CMA=0 a u 90 pacientů (21 %) ve skupině CMA>0.

Zvýšená aktivita koronárního aterosklerotického plátu nebyla spojena s primárním koncovým bodem.

V sekundárních analýzách byla zvýšená aktivita koronárních aterosklerotických plátů spojena s úmrtností a s primárním koncovým bodem srdeční smrti nebo nefatálního infarktu myokardu.

Zdroj: newsitamea.gr